Controle door de sociale inspectiediensten & Aanpak van sociale fraude

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Te vaak zijn bedrijven, werkgevers en hun adviseurs er zich niet van bewust hoe snel zij in het strafrechtelijk vaarwater komen na een sociale inspectie.

Na een inleiding met een overzicht van de verschillende soorten sociale inspectiediensten en hun zeer ruime bevoegdheden, worden in deze opleiding de gevolgen toegelicht van een sociale inspectie als eerste bouwsteen voor een strafrechtelijke vervolging, evenals de verschillende actiemogelijkheden voor  de gecontroleerde onderneming en hun bestuurders maar ook de mogelijke (re)acties vanuit de inspectie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie licht haar vervolgingsbeleid toe in het sociaal strafrecht en geeft aan welke zaken prioritair behandeld worden.

In een tweede deel (namiddagsessie) behandelt deze opleiding vanuit het uitgangspunt van balie en aanklager een vijftal hot items uit het sociaal strafrecht.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

590,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

21 september 2018

Locatie

CROWNE PLAZA ANTWERPEN
Gerard le Grellelaan 10
2020 Antwerpen

route

Docenten

Daan De Backer
Brecht Speybrouck

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u)
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Deze studiedag biedt een praktische handleiding bij de handhaving van het sociaal strafrecht: over de bevoegdheden van de Sociale Inspectiediensten, de handhaving door het Openbaar Ministerie, de rechten van verdediging en het oordeel door de (correctionele) rechtbank. Vanuit de praktijk van balie en aanklager worden een aantal basistools aangereikt hoe een werkgever met de risico’s en gevolgen van een inspectie kan  omgaan en zich kan wapenen tegen te grote gevolgen. Vier sleutelthema’s (schijnzelfstandigheid, verboden terbeschikkingstelling, buitenlandse onderaanneming  en ernstige arbeidsongevallen) worden in de namiddag verder uitgediept.

Programma

(9u-17u), Lunch (12u30-13u30), Pauze (10u30 en 15u15)

DEEL 1

Inleiding

Overzicht van de verschillende sociale inspectiediensten

 • RSZ-inspectie
 • RVA-inspectie
 • TS
 • TWW
 • RIZIV-inspectie
 • RSVZ-inspectie
 • Regionale inspectiediensten

Korte herhaling van de soorten sociaalrechtelijke misdrijven

 • (Federale) inbreuken van niveau 1,2, 3 of 4 (voorbeelden)
 • (Regionale) inbreuken (voorbeelden)
 • Verhouding tussen federale inbreuken en regionale inbreuken: zwartwerk door een illegale werknemer

De organisatie van sociale controle : hoe wordt er bepaald wat er wordt  gecontroleerd?

 • Rol van het SIOD / Richtlijnen van de staatssecretaris voor sociale fraude
 • Rol van de Arrondissementscel (voorgezeten door de Arbeidsauditeur) – inhoud van de zogenaamde “celactie” – samenwerking tussen sociale inspectie en andere inspectiediensten (fiscus, douane, FAVV, dienst Vreemdelingenzaken,…)
 • Controles naar aanleiding van klachten bij TWW, RSZ, Auditoraat
 • Controles op verzoek van de Arbeidsauditeur (ambtshalve onderzoeken)

Het verloop van de sociale controle

 • Hoe verloopt de sociale controle
 • Rechten en plichten van de gecontroleerde onderneming
 • Rechten en plichten van de sociale inspectiedienst
 • De verzegeling van de plaats van tewerkstelling / de inbeslagname van gelden

De gevolgen van de sociale inspectie

Rechten en plichten bij het verhoor naar aanleiding van een sociale controle?

 • Verhoor door de sociale inspectiedienst
 • Verhoor door een politiedienst

Wat doen wanneer de onderneming een waarschuwing krijgt?

 • Voorbeelden en gevolgen

Wat doen wanneer er een Pro Justitia wordt opgesteld?

 • Voorbeelden en gevolgen

Gevolgverlening aan een Pro Justitia door het Openbaar Ministerie

 • Het voeren van verder onderzoek / vordering tot een gerechtelijk onderzoek
 • Het klasseren zonder gevolg
 • Het opleggen van een minnelijke schikking
 • Dagvaarding

De procedure voor de Correctionele Rechtbank

Wanneer gaat het Auditoraat over tot dagvaarding

 • Toelichting bij de COL 12/12
 • Het beleid van de Arbeidsauditeur
 • Andere elementen?

Hoe verloopt de procedure?

 • Rechtstreekse dagvaarding – Gerechtelijk onderzoek
 • Procedures voor een speciale kamer met speciale rechter
 • Het verloop van de zitting
 • Conclusietermijnen
 • Verhoor ter zitting van de verdachte
 • Requisitoir van de auditeur
 • Pleidooien van de partijen

Vonnis

Mogelijke sancties

 • Geldboete
 • Gevangenisstraf
 • Beroeps- en exploitatieverbod

Hoger beroep

De zaak wordt geklasseerd door het auditoraat: gevolgverlening door de administratie

 • Overzicht van de procedure die wordt gevolgd
 • Mogelijke administratieve sancties
 • Overzicht van elementen waarmee de administratie rekening houdt
 • Beroep tegen de administratieve geldboete bij de Arbeidsrechtbank

DEEL 2

 1. Problematiek van schijnzelfstandigheid: hoe groot is het risico op herkwalificatie en een laatste stand van zaken
 2. Werken met onderaannemers: hoe snel verzandt een aanneming in een verboden terbeschikkingstelling?
 3. Sociale dumping: buitenlandse (transport)aannemers) en de correcte vergoeding: hoe snel wordt een Belgische ondernemer mededader?
 4. Ernstige arbeidsongevallen: de dood op de werkvloer
 5. Pesten op het werk en andere psychosociale risico’s: to like or unlike, that’s the question

Docenten

Daan De Backer – advocaat Claeys & Engels / Naast het klassieke arbeidsrecht legt Daan zich vooral toe op het Sociaal strafrecht en assisteert hij klanten die betrokken zijn bij inbreuken op het sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht.  Hij pleit zeer geregeld voor de corerectionele rechtbanken en Hoven van Beroep. Hij geeft lezingen en publiceerde artikels over de Sociale Inspectiediensten en het Sociaal Strafwetboek.
Brecht Speybrouck – Substituut-Arbeidsauditeur bij het Arbeidsauditoraat van Brussel / Hij was ook advocaat aan de Balie te Brussel

NU INSCHRIJVEN