De gemeenrechtelijke bemiddeling in fiscale geschillen

Van Der Valk hotel Beveren

U bent niet altijd akkoord met de standpunten en beslissingen van de belastingcontroleur!
Als u de geschillen niet onderling kan oplossen kan u een aanvraag tot fiscale bemiddeling indienen bij de fiscale Bemiddelingsdienst.

Door de Wet van 18 juni 2018 werd het toepassingsgebied van de bemiddeling verruimd, in die zin dat op grond van een uitdrukkelijke wetsbepaling bemiddeling voortaan ook kan worden aangewend in geschillen met publiekrechtelijke overheden. Met die nuance dan weliswaar, dat volgens een uitdrukkelijke bepaling van de wet, het enkel kan gaan om een “geschil van vermogensrechtelijke aard […] waar een publiekrechtelijk rechtspersoon bij betrokken is”.

Deze gemeenrechtelijke regeling doet geen afbreuk aan de minnelijke regeling van geschillen die reeds bestaat in fiscale zaken. Deze laatste werd in het leven geroepen door de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (die in Hoofdstuk V de bemiddeling op fiscaal gebied organiseert, met de oprichting van de fiscale bemiddelingsdienst) en dient t.o.v. de gemeenrechtelijke regeling beschouwd te worden als de lex specialis. Weliswaar echter, uitsluitend van toepassing zijnde tijdens de administratieve fase van een fiscaal geschil met de overheid. Eenmaal een dergelijk geschil de gerechtelijke fase wordt ingeleid, staat met de Wet van 18 juni 2018 niets nog in de weg om, zowel naar rechtbanken als partijen toe, beroep te doen op de gemeenrechtelijke regeling (zij het dan opnieuw met nog een nuance als voorwaarde tegelijk, nl. dat het nieuwe artikel 1724 Ger.W. enkel toepasselijk is op geschillen inzake subjectieve rechten).

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

375,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

23 mei 2019

Locatie

Van Der Valk Hotel Beveren
Gentse Weg 280
9120 Beveren – Waas

route

DOWNLOAD ROUTE

Docenten

Jan de Greef

Leo de Broeck

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 13u, einde 17u
 • Ontvangst 12u30 met broodjesbuffet

Tijdens deze studienamiddag maken de sprekers u wegwijs in zowel de gemeenrechtelijke bemiddeling als de bemiddeling in fiscale zaken, hoe beide bemiddelingen zich inhoudelijk tot elkaar verhouden, en u verduidelijken met welke actoren en spelregels uw cliënt dient rekening te houden zowel in de administratieve als gerechtelijke fase van een voortdurend geschil met de fiscus.

 • Wanneer kan de fiscale bemiddelingsdienst worden ingeschakeld?
 • Wat voorziet het wetsvoorstel?
 • Schorsing
 • Problemen van de fiscale procedure

Programma

Deel 1 : Bemiddeling in het gemene recht

Wat is bemiddeling?

Wat wetgevend voorafging

 • Europees
 • Nationaal

Wet 18/06/2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

 • Wijzigingen/Nieuwigheden i/h Gerechtelijk Wetboek
 • Wijzigingen/Nieuwigheden i/h Strafwetboek
 • Overgangsbepalingen
 • Inwerkingtreding

Wat wetgevend volgde

Deel 2 : De fiscale bemiddelingscommissie

Algemeen

 • Inleiding
 • Wettelijke en reglementaire bepalingen
 • Werking

Behandeling van de aanvragen

 • Algemeen
 • Ontvangstbewijs
 • Beslissing over ontvankelijkheid
 • Schorsende werking
 • Samenwerkingsprotocol van 01/07/2010
 • Bemiddelingsverslag
 • Ontheven van bevoegdheid

Docenten

Jan de Greef, advocaat en erkend bemiddelaar

Leo de Broeck, fiscaal advocaat

NU INSCHRIJVEN