Afsluiting en fiscaal-boekhoudkundige optimalisatie – JAARREKENING 2018

Van Der Valk hotel Beveren

Overzicht hervorming ‘zomerakkoord’ en andere te verwachten fiscale begrotingsmaatregelen.

• Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting
• Fiscale bijzonderheden voor de jaarrekening onder de hervorming
• Toepassing fiscale aftrekken na de hervorming
• Bijzondere topics
• Boekhoudkundige en jaarrekening topics

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

590,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

22 maart 2019

Locatie

Van der Valk Hotel Beveren
Gentseweg 280
9120 Beveren

route

Docenten

Patrick Valckx

Laurens Leysen

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 10u, einde 18u
 • Lunch: 13u-14u

Programma 

FISCALE TOPICS

Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting

 • Algemeen overzicht
  • Daling van het tarief
  • Gefaseerde inwerkingtreding
  • Toepassing van de anti-misbruik bepalingen
  • Compenserende maatregelen – beperking van de notionele intrestaftrek, minimaal belastbare basis, voorzieningen, nieuwe interestaftrek beperking, etc
  • Europese omzetting ATAD (CFC, migratie, earning stripping, etc)
  • Reparatiewetgeving – Wet in augustus 2018 ter verbetering en verduidelijking van aantal bepaling van de hervorming
  • Minimale bedrijfsleidersbezoldiging
  • Voorafbetalingen

Fiscale bijzonderheden voor de jaarrekening onder de hervorming

 • Afschrijvingen
  • Degressief afschrijven wordt afgeschaft
  • Eerste afschrijving pro rata temporis voor alle vennootschappen (incl. KMO’s)
 • Voorzieningen
  • Enkel vrijstelling voor voorzieningen voor kosten die voortvloeien uit een op balansdatum bestaande verbintenissen en wettelijk/reglementaire verplichtingen
  • Voorbeelden: garantieverplichtingen, brugpensioen, ontslag na betekening, onderhoud, …
  • Inwerkingtreding
  • Terugname vs besteding van voorzieningen in aanslagjaar 2019
 • Aftrekbaarheid van kosten
  • Matching principe in fiscale zaken: vooruitbetaalde kosten
  • Nieuwe wijzigingen aan de auto fiscaliteit
 • Belastingvrije reserves
  • Omvorming van belastingvrije reserves aangelegd voor 2017 naar belaste reserves
  • Tarief kan dalen tot 10% indien er wordt geïnvesteerd in bepaalde vaste activa
 • Fiscale consolidatie
  • Consolidatie van resultaten via een groepsbijdrage
  • Voorwaarden en impact op de jaarrekening
 • Aftrek voor innovatie-inkomsten
  • Toepassingsgebied
  • Tijdelijke vrijstelling via verwerking in jaarrekening
  • Praktische moeilijkheden

Toepassing fiscale aftrekken na de hervorming

 • Toepassing van fiscale aftrekken
  • Inwerkingtreding
  • Volgorde
  • Beperking toepassing fiscale aftrekken in de korf
 • Notionele interestaftrek
  • Incrementele aftrek
  • Praktische vragen
 • Overige aftrekken
  • DBI
  • Aftrek innovatie-inkomsten / octrooi-aftrek
  • Investeringsaftrek
  • Groepsbijdrage
  • NID
  • Fiscale verliezen

Bijzondere topics

 • Nieuwe interestaftrek beperking
  • Interestaftrek beperking ten belope van 30% van (fiscaal) EBITDA of 3.000.000 EUR
  • Niet-aftrekbare interesten zijn onbeperkt overdraagbaar naar volgende belastbare tijdperken
  • Berekeningsbasis: financieringskostensurplus (financieringsopbrengsten verminderen met financieringskosten)
  • Inwerkingtreding
 • Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen
  • Pro rata aanrekening
  • Impact op roerende voorheffing
  • Inwerkingtreding
 • Controlled Foreign Company (CFC)
  • Inkomsten van “gecontroleerde buitenlandse vennootschap” worden belast, zelfs als die niet effectief uitgekeerd worden
  • Onderworpen inkomsten zijn de niet-uitgekeerde winsten uit kunstmatige constructies die als doel hebben om belastingvoordelen te krijgen

BOEKHOUDKUNDIGE EN JAARREKENING TOPICS

De jaarrekening: Belgisch wettelijk kader

 • De jaarrekening in het vennootschapsrecht:
  • Verplichting tot opstelling en openbaarmaking
  • Definitief karakter van de goedgekeurde jaarrekening
 • De jaarrekening in de boekhoudrecht:
  • Boekhoudkundige verplichtingen
  • Schema’s van de jaarrekening
  • Toelichting en sociale balans
 • Het getrouw beeld van de jaarrekening

Wijziging van waarderingsregels / verlenging of verkorting van het boekjaar

 • Waarderingsregels en wijziging van waarderingsregels
 • Wijzigen van het boekjaar (maximumduur en minimumduur van een boekjaar)

Afschrijvingsstrategieën

 • Wettelijke bepalingen
 • Investering versus beroepskost
 • Hoe afschrijvingen optimaliseren?
 • Aanvang van de afschrijving
 • Behandeling van bijkomende aankoopkosten bij verwerving van activa
 • Afschrijvingspercentages (gebouwen, software, goodwill, personenwagens, …)
 • Uitzonderlijke afschrijvingen en terugname van afschrijvingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

 • Begrip voorraad
 • Waardering
 • Waardeverminderingen op voorraden
 • Waarderingsmethoden van bestellingen in uitvoering

Financiële vaste activa versus geldbeleggingen

 • Wettelijke aspecten
 • Speciale topics

Vorderingen

 • Waardeverminderingen op handelsvorderingen
 • Speciale topics

Voorziening voor risico’s en kosten

 • Boekhoudkundige bepalingen
 • Welke voorzieningen kunnen worden aangelegd ?
 • Aan welke voorwaarden en formaliteiten moeten zij voldoen ?

 Groottecriteria voor vennootschappen

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar

Omrekening vreemde munten

Bescherming van het eigen vermogen

 • De wettelijke reserve
 • Uitkeerbaarheid van dividenden
 • Alarmbelprocedure
 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Kapitaalvermindering voor vorming van een reserve voor een voorzienbaar verlies

Docenten

Patrick Valckx, Partner KPMG Accountants
Laurens Leysen, Director KPMG Tax & Legal Advisers

NU INSCHRIJVEN