Boekhoudkundige en fiscale optimalisatie jaarrekening 2019

Van Der Valk hotel Brussels Airport

Te verwachten fiscale begrotingsmaatregelen.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

PRIJS PER PERSOON

590,00€ (excl 21% BTW)

DATUM

3 december 2019

PLAATS

Van Der Valk hotel Brussels Airport
Culliganlaan 4,
1831 Machelen

route

DOCENTEN

Patrick Valckx
Laurens Leysen

EXTRA INFO

 • Met aanwezigheidsattest voor 6 uur permanente vorming

Onder leiding van

Patrick Valckx, Partner KPMG Accountants

Laurens Leysen, Director KPMG Tax & Legal

Programma

Programma van 10uur tot 18uur

FISCALE TOPICS

Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting

Algemeen overzicht

  • Daling van het tarief
  • Gefaseerde inwerkingtreding
  • Toepassing van de anti-misbruik bepalingen
  • Compenserende maatregelen – beperking van de notionele interestaftrek, minimaal belastbare basis, voorzieningen, nieuwe interestaftrek beperking, etc
  • Europese omzetting ATAD (CFC, migratie, earning stripping, etc)
  • Reparatiewetgeving – Wet in augustus 2018 ter verbetering en verduidelijking van aantal bepaling van de hervorming
  • Minimale bedrijfsleidersbezoldiging
  • Voorafbetalingen

Fiscale bijzonderheden voor de jaarrekening onder de hervorming

Afschrijvingen

  • Degressief afschrijven wordt afgeschaft
  • Eerste afschrijving pro rata temporis voor alle vennootschappen (incl. KMO’s)

Voorzieningen

  • Enkel vrijstelling voor voorzieningen voor kosten die voortvloeien uit een op balansdatum bestaande verbintenissen en wettelijk/reglementaire verplichtingen
  • Voorbeelden: garantieverplichtingen, brugpensioen, ontslag na betekening, onderhoud, …
  • Inwerkingtreding
  • Terugname vs besteding van voorzieningen in aanslagjaar 2019

Aftrekbaarheid van kosten

  • Matching principe in fiscale zaken: vooruitbetaalde kosten
  • Nieuwe wijzigingen aan de auto fiscaliteit

Belastingvrije reserves

  • Omvorming van belastingvrije reserves aangelegd voor 2017 naar belaste reserves
  • Tarief kan dalen tot 10% indien er wordt geïnvesteerd in bepaalde vaste activa

Fiscale consolidatie

  • Consolidatie van resultaten via een groepsbijdrage
  • Voorwaarden en impact op de jaarrekening

Aftrek voor innovatie-inkomsten

  • Toepassingsgebied
  • Tijdelijke vrijstelling via verwerking in jaarrekening
  • Praktische moeilijkheden

Toepassing fiscale aftrekken na de hervorming

Toepassing van fiscale aftrekken

  • Inwerkingtreding
  • Volgorde
  • Beperking toepassing fiscale aftrekken in de korf

Notionele interestaftrek

  • Incrementele aftrek
  • Praktische vragen

Overige aftrekken

  • DBI
  • Aftrek innovatie-inkomsten / octrooi-aftrek
  • Investeringsaftrek
  • Groepsbijdrage
  • NID
  • Fiscale verliezen

Bijzondere topics

Nieuwe interestaftrek beperking

  • Interestaftrek beperking ten belope van 30% van (fiscaal) EBITDA of 3.000.000 EUR
  • Niet-aftrekbare interesten zijn onbeperkt overdraagbaar naar volgende belastbare tijdperken
  • Berekeningsbasis: financieringskostensurplus (financieringsopbrengsten verminderen met financieringskosten)
  • Inwerkingtreding

Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen

  • Pro rata aanrekening
  • Impact op roerende voorheffing
  • Inwerkingtreding

Controlled Foreign Company (CFC)

  • Inkomsten van “gecontroleerde buitenlandse vennootschap” worden belast, zelfs als die niet effectief uitgekeerd worden
  • Onderworpen inkomsten zijn de niet-uitgekeerde winsten uit kunstmatige constructies die als doel hebben om belastingvoordelen te krijgen

BOEKHOUDKUNDIGE EN JAARREKENING TOPICS

De jaarrekening: Belgisch wettelijk kader

 • De jaarrekening in het vennootschapsrecht:
  • Verplichting tot opstelling en openbaarmaking
  • Definitief karakter van de goedgekeurde jaarrekening
 • De jaarrekening in de boekhoudrecht:
  • Boekhoudkundige verplichtingen
  • Schema’s van de jaarrekening
  • Toelichting en sociale balans
 • Het getrouw beeld van de jaarrekening

Wijziging van waarderingsregels / verlenging of verkorting van het boekjaar

 • Waarderingsregels en wijziging van waarderingsregels
 • Wijzigen van het boekjaar (maximumduur en minimumduur van een boekjaar)

Afschrijvingsstrategieën

 • Wettelijke bepalingen
 • Investering versus beroepskost
 • Hoe afschrijvingen optimaliseren?
 • Aanvang van de afschrijving
 • Behandeling van bijkomende aankoopkosten bij verwerving van activa
 • Afschrijvingspercentages (gebouwen, software, goodwill, personenwagens, …)
 • Uitzonderlijke afschrijvingen en terugname van afschrijvingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering

 • Begrip voorraad
 • Waardering
 • Waardeverminderingen op voorraden
 • Waarderingsmethoden van bestellingen in uitvoering

Financiële vaste activa versus geldbeleggingen

 • Wettelijke aspecten
 • Speciale topics

Vorderingen

 • Waardeverminderingen op handelsvorderingen
 • Speciale topics

Voorziening voor risico’s en kosten

 • Boekhoudkundige bepalingen
 • Welke voorzieningen kunnen worden aangelegd ? 
 • Aan welke voorwaarden en formaliteiten moeten zij voldoen ?

Groottecriteria voor vennootschappen

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar

Omrekening vreemde munten

Bescherming van het eigen vermogen

 • De wettelijke reserve
 • Uitkeerbaarheid van dividenden
 • Alarmbelprocedure
 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Kapitaalvermindering voor vorming van een reserve voor een voorzienbaar verlies
NU INSCHRIJVEN