Balans lezen voor niet-specialisten

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager  vaak moeilijk te begrijpen.

Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

Alternatieve onderzoeksmethoden en –technieken om de liquiditeit en de financiële toestand van een bedrijf te peilen komen aan bod. Tevens wordt de aandacht gevestigd op valkuilen bij de analyse van de jaarrekening die dienen vermeden om pogingen tot opsmukken van de jaarrekening en manipulering van  ratio’s te detecteren en te doorprikken.

U maakt kennis met diagnosetechnieken die erop gericht zijn de financiële gezondheid van de onderneming door te lichten en haar overlevingskansen in te schatten.

Tijdens deze cursus wordt u – als niet financiële manager – een evenwaardig gesprekspartner met uw accountant of financiële manager en krijgt u een duidelijk antwoord op uw vragen en:

 • U vergroot uw inzicht in de financiële gegevens van uw organisatie
 • U leert financiële gegevens te vertalen naar jaarplannen en begrotingen
 • U verbetert uw vaardigheden in het omgaan met financiële informatie
 • U verbetert de interne en externe presentatie van uw financiële verslagen
workshop opleiding infotopics

Docenten

Patrick Valckx
Joos Van Eeckhoudt

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest voor 12 uur permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Met regelmatig pauzes

Sprekers

Patrick Valckx, Bedrijfsrevisor – Accountant

Joos Van Eeckhoudt, Director KMPG Accountants

Programma

Programma (9u – 17u / Lunch 12u30 – 13u30 / Koffiepauzes 10u30 en 15u)

Bespreking van de jaarrekening: Balans & resultatenrekening

 • Wat zijn de kenmerken van de balans en de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht?
 • Nut en doel van een financiële administratie
 • Wat betekenen de rekeningen “afschrijvingen, goodwill, voorzieningen, belastingen en deelnemingen –  meerwaarden”
 • Hoe bepaalt u  min- en meerwaarden en restwaarden?
 • Wanneer activa herwaarderen?
 • Analyse van specifieke balansposten: vaste activa, courante activa, eigen en vreemd vermogen
 • Analyse van verlies- en winstrekening: Resultaatberekening – Relatie met de balans
 • Toelichting en sociale balans 

Creativiteit in de keuze van de waarderingsregels

 • Grondslagen voor de opstelling van jaarrekeningen
 • Waarderingsregels
 • Aanschaffingswaarde
 • Bijzondere regels
 • Oprichtingskosten
 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa
 • Voorraden en bestellingen in uitvoering
 • Vorderingen
 • Geldbeleggingen en liquide middelen
 • Overlopende rekeningen
 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Voorzieningen voor risico’s en kosten
 • Vreemde valuta

Beheer van het bedrijfskapitaal en liquiditeit 

 • Bedrijfskapitaalbeheer
 • Handelsvorderingen en voorraden: realiseerbare activa
 • Korte termijnpassiva
 • Conclusies voor het bedrijfskapitaalbeheer

Analyse-instrumenten inzake financieringsstromen

 • Afleiding van de belangrijkste veranderingen jaar op jaar
 • Afleiden van de structuurveranderingen jaar op jaar 
 • Interpretatie van de jaarrekening aan de hand van ratio’s (liquiditeitsratio’s, quick ratio, acid test, solvabiliteitsratio’s, schuldgraad, cash flow, EDBIT, EBIT, bruto marge/netto marge, …)
 • Relaties tussen deze kengetallen
 • Analyse van de toegevoegde waarde (aandeel van personeelskosten, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, fiscale lasten, rente,…)
 • Herkomst en besteding van middelen (vermogensstroomtabel, financieringstabel)

Uitwerken van een praktijkcase

 • Zeggen ratio’s alles?
 • Hoe cijfers vergelijken en interpreteren
 • Welke zaken kunnen in de jaarrekening positiever worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn?
 • Topics
  • Groeibarrières – groeiobstakels
  • Opportuniteiten bij groei in moeilijke omstandigheden
  • Financiële knelpunten en interne knipperlichten
  • Beschermingsmaatregelen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen(WVV)
  • Operationele maatregelen ter verbetering van een slechte financiële structuur