Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker voor de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

15
OKT, 2019

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

Van der Valk hotel Beveren

Directe belastingen en BTW

Ingrijpende fiscale gevolgen nieuwe begrotingsmaatregelen!

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.

Hoe vermijden we discussies met de fiscus? Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

NAAR OPLEIDING
18
OKT, 2019

Leegstand & herbestemming vastgoed 2019
Nieuwe kansen voor oude gebouwen!

Van Der Valk hotel Antwerpen

Herbestemming van vastgoed is momenteel een “hot topic” in de vastgoedwereld. Aangezien er steeds minder vrije bebouwbare ruimte is, wordt steeds meer geïnvesteerd in leegstaande of verloederde gebouwen die worden omgevormd tot nieuwe constructies die vaak een andere bestemming krijgen. Denk maar aan de transformatie van oude kantoorgebouwen in residentiële flatgebouwen, de oprichting van nieuwe co-houseprojecten en de herbestemming van oude kerken.

Herbestemmingsprojecten gaan echter gepaard met een amalgaam aan regels. Niet alleen zijn tal van administratiefrechtelijke regels van toepassing, maar ook de regels inzake huur, koop, erfpacht, opstal en appartementsmede-eigendom. Daarnaast geldt ook een verlaagd BTW-tarief onder bepaalde voorwaarden.

Het loont dus de moeite om dieper in te gaan op deze regels. Tijdens deze studiedag staan we stil bij de vragen die zich bij herbestemmingsprojecten (kunnen) stellen en zetten wij het toepasselijk wettelijk kader uiteen. Tevens bespreken wij enkele casussen uit de praktijk en gaan wij in op de meest recente evoluties inzake herbestemming.

NAAR OPLEIDING
6
NOV, 2019

Het gewijzigd vennootschapsrecht

Van Der Valk hotel Antwerpen

Een praktische stand van zaken 6 maanden na de inwerkingtreding.

NAAR OPLEIDING
15
NOV, 2019

Flexibele verloningsvormen

Crowne Plaza hotel Antwerpen

Een win-win situatie in creatief en fiscaalvriendelijk verlonen
Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten.

Tijdens deze opleiding, zullen wij een hele reeks praktische of actuele onderwerpen bespreken.

NAAR OPLEIDING
15
NOV, 2019

Impact van de Brexit op uw onderneming

Crowne Plaza hotel Antwerpen

De media waarschuwt de laatste weken continu voor de impact van de Brexit en laat niet na te melden dat de meeste bedrijven hier onvoldoende op voorbereid zijn. Na de Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk in principe een derde land. Slechts weinig ondernemingen kunnen gerust zijn dat de Brexit geen impact zal hebben. Niet alleen ondernemingen die effectief actief zijn in het Verenigd Koninkrijk worden immers geconfronteerd met de Brexit.

NAAR OPLEIDING
19
NOV, 2019

Zakendoen met de overheid – 8 aandachtspunten!

Van Der Valk hotel Antwerpen

Praktijknamiddag

Zakendoen met de publieke sector is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven.  Overheden en publiekrechtelijke entiteiten zijn echter onderworpen aan een complex reglementair kader, o.a. inzake hun eigen vorm en werking, overheidsopdrachten, beginselen van behoorlijk bestuur, gebruik van talen, immuniteiten enz.  Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben.  Het is daarom voor bedrijven van levensbelang om voldoende vertrouwd te zijn met deze context. 

Deze opleiding voorziet in een praktisch overzicht van de verschillende topics die van belang zijn bij contracteren met de overheid met handige do’s en don’ts.

NAAR OPLEIDING
22 en 29
NOV, 2019

Balans lezen voor niet-specialisten

Van Der Valk hotel Beveren

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager vaak moeilijk te begrijpen.

Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

Alternatieve onderzoeksmethoden en –technieken om de liquiditeit en de financiële toestand van een bedrijf te peilen komen aan bod. Tevens wordt de aandacht gevestigd op valkuilen bij de analyse van de jaarrekening die dienen vermeden om pogingen tot opsmukken van de jaarrekening en manipulering van ratio’s te detecteren en te doorprikken.

U maakt kennis met diagnosetechnieken die erop gericht zijn de financiële gezondheid van de onderneming door te lichten en haar overlevingskansen in te schatten

NAAR OPLEIDING
28
NOV, 2019

TRANSFER PRICING

de belangrijkste fiscale uitdaging zowel voor multinationale ondernemingen als voor KMO’s

Van Der Valk hotel Antwerpen

De Belgische belastingautoriteiten hebben besloten om de belastingcontroles van multinationale groepen naar een hoger niveau te brengen. Vanaf nu zullen de Belgische belastinginspecteurs zich vooral toespitsen op verrekenprijzen en complexe internationalebelastingaangelegenheden.
Aangezien de Belgische belastingautoriteiten overspoeld worden met transfer pricing – informatie en -documentatie die aansluit op de eerder recente eis dat belastingplichtigen elk jaar een Groepsdossier, een Lokaal Dossier en een Landenrapport (en notificaties) moeten indienen, hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren in mankracht om al deze documenten te beoordelen (hierbij ondersteund door softwaretools) en om controles uit te voeren op de waargenomen problemen. Een grondige kennis op het gebied van verrekenprijzen wordt daarom een vereiste.
Tenslotte kunnen multinationale ondernemingen alsmede KMO’s ook op eigen initiatief naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen stappen met het oog op het verkrijgen van een voorafgaande beslissing omtrent transfer pricing welke de FOD Financiën voor de toekomst bindt.

NAAR OPLEIDING
3
DEC, 2019

Boekhoudkundige en fiscale optimalisatie jaarrekening 2019

Van Der Valk hotel Brussel Airport

Te verwachten fiscale begrotingsmaatregelen

NAAR OPLEIDING
5 en 12
DEC, 2019

Grondige 2-daagse BTW-opleiding voor gevordenden

Van der Valk hotel Beveren

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken.  In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden.  Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling… 

We vertrekken niet vanuit van de theorie  maar de opleiding wordt gegeven aan de hand van concrete cases die we tijdens de sessie volledig samen gaan uitwerken.  Hierdoor zal het mogelijk zijn de aangeleerde kennis eenvoudig door te geven aan de betrokken personen binnen uw onderneming.  Daarnaast rekenen we ook op jullie input waarbij we graag ons programma ad hoc aanpassen om in te gaan op wat voor u van belang is.

NAAR OPLEIDING
6 en 13
DEC, 2019

Alle mogelijkheden van EXCEL in 2 dagen!

Van Der Valk hotel Beveren

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel! Aan de hand van direct bruikbare Excel modellen en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag. Deze cursus werd reeds gevolgd door een 1000-tal tevreden deelnemers!

Deze 2 dagen werden speciaal ontwikkeld voor die Excel gebruiker die het beste wil halen uit zijn/haar spreadsheets en zo sneller en efficiënter de juiste beslissingen neemt.

Win tijd, verbeter uw analyses. Presenteer effectiever en voorkom verrassingen. Excelleer met Excel. Ontdek de vele nieuwe functies.

NAAR OPLEIDING