Controle door de sociale inspectiediensten & Aanpak van sociale fraude

Van der Valk hotel Beveren

Een opleiding voor werkgevers en hun raadgevers vanuit de praktijk over de 6 meest gecontroleerde topics met een dubbel perspectief: én vanuit het Openbaar Ministerie én vanuit werkgeverzijde.

Deze opleiding behandelt alle key-aspecten en gevolgen van een controle door de sociale inspectiediensten. Is er enkel een probleem met de onkostenvergoedingen van uw werknemers of worden uw zelfstandige consultants in vraag gesteld? Heeft u op de werkvloer te maken met grensoverschrijdend gedrag of deed er zich een ernstig en dodelijk arbeidsongeval voor? Zorgde uw aankoopdienst misschien te ondoordacht voor buitenlandse contractors met derdelanders op uw terreinen?

Door de unieke combinatie van de sprekers – enerzijds kant van de verdediging en anderzijds kant van de aanklager – biedt dit seminarie een verhelderende kijk op de do’s en don’ts bij een sociale inspectie. Het seminarie geeft duidelijke inzichten bij het kanaliseren van aansprakelijkheden van de werkgever en van het (HR) management en kaart de belangrijkste thema’s aan die de (strafrechtelijke) aansprakelijkheid van u en van uw onderneming in het gedrang kunnen brengen.

workshop opleiding infotopics

Docenten

Daan De Backer
Brecht Speybrouck

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Sprekers:

 • Daan De Backer – Advocaat-Partner JohnJohn Law

 • Brecht Speybrouck – eerste substituut arbeidsauditeur en adjunct-arbeidsauditeur te Brussel

Programma:

Aanvang 9u / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u

Deel 1 (voormiddag)

Inleiding

Overzicht van de verschillende sociale inspectiediensten

 • RSZ-inspectie
 • RVA-inspectie
 • TSW
 • TWW
 • RIZIV-inspectie
 • RSVZ-inspectie
 • Regionale inspectiediensten
 • Overige inspectiediensten
 • De uitbreiding van de bevoegdheden van bepaalde inspectiediensten naar aanleiding van de COVID19-crisis

Korte herhaling van de soorten sociaalrechtelijke misdrijven

 • (Federale) inbreuken  van niveau 1,2, 3 of 4 (voorbeelden)
 • (Regionale) inbreuken (voorbeelden)
 • Verhouding tussen federale inbreuken en regionale inbreuken: zwartwerk door een illegale werknemer

De organisatie van sociale controle : hoe wordt er bepaald wat er wordt  gecontroleerd?

 • Rol van de SIOD 
 • Rol van de Arrondissementscel (voorgezeten door de Arbeidsauditeur) – inhoud van de zogenaamde “celactie” – samenwerking met andere inspectiediensten (fiscus, douane, FAVV, dienst Vreemdelingenzaken,…) en parket van de procureur des Konings
 • Controles naar aanleiding van klachten bij TWW, RSZ, Auditoraat / meldpunt sociale fraude
 • Controles op verzoek van de Arbeidsauditeur (ambtshalve onderzoeken)
 • Mystery calls

Het verloop van de sociale controle

 • Hoe verloopt de sociale controle?
 • Rechten en plichten van de gecontroleerde onderneming
 • Rechten en plichten van de sociale inspectiedienst
 • De verzegeling van de plaats van tewerkstelling / de inbeslagname van gelden en/of goederen

De gevolgen van de sociale inspectie

 • Rechten en plichten bij het verhoor naar aanleiding van een sociale controle? 
  • Verhoor door de sociale inspectiedienst
  • Verhoor door een politiedienst
 • Wat doen wanneer de onderneming een waarschuwing krijgt? 
  • Voorbeelden en gevolgen
 •        Wat doen wanneer er een Pro Justitia wordt opgesteld? 
  • Voorbeelden en gevolgen
 •        Gevolgverlening aan een Pro Justitia door het Openbaar Ministerie 
  • Het voeren van verder onderzoek / vordering tot een gerechtelijk onderzoek
  • Het klasseren zonder gevolg
  • Bemiddeling / praetoriaanse probatie / herinnering aan de wet
  • Het opleggen van een minnelijke schikking via het systeem Crossborder
  • Dagvaarding 
  • De verruimde minnelijke schikking

De procedure voor de Correctionele Rechtbank

 • Wanneer gaat het Auditoraat over tot dagvaarding?
  • Toelichting bij de COL 12/12
  • Het beleid van de Arbeidsauditeur
  • Andere elementen? 
 • Hoe verloopt de procedure? 
  • Rechtstreekse dagvaarding – Gerechtelijk onderzoek
  • Procedures voor een speciale kamer met speciale rechter 
  • Het verloop van de zitting 
   • Conclusietermijnen
   • Verhoor ter zitting van de verdachte
   • Requisitoir van de auditeur
   • Pleidooien van de partijen
   • Vonnis
 • Mogelijke sancties 
  • Geldboete
  • Gevangenisstraf
  • Beroeps- en exploitatieverbod
 • Hoger beroep

Na de veroordeling: het Strafrechtelijke UitvoeringsOnderzoek (SUO)

 • Wat is een SUO?
 • Wanneer wordt een SUO opgestart?

De zaak wordt geklasseerd door het auditoraat: gevolgverlening door de administratie

 • Overzicht van de procedure die wordt gevolgd 
 • Cumulatie van federale en regionale inbreuken
 • Mogelijke administratieve sancties 
 • Overzicht van elementen waarmee de administratie rekening houdt
 • Beroep tegen de administratieve geldboete bij de Arbeidsrechtbank

Deel 2 (namiddag)

Tijdens de namiddag wordt dieper ingegaan op enkele “hot topics”:

 1. De dure gevolgen van een RSZ-inspectie: kostenvergoedingen, ideeënbuspremies, tarifaire voordelen, en andere vergoedingen vrij van RSZ-bijdragen  …:  aandachtspunten en risicobeheersing van uw sociaal passief.
 2. Problematiek van schijnzelfstandigheid: hoe groot is het risico op herkwalificatie en een laatste stand van zaken.
 3. Pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer: over de verplichtingen als werkgever, de (beperkte) rol van de sociale inspectie en de mogelijke risico’s voor dader en zijn werkgever.
 4. Werken met onderaannemers: hoe snel verzandt een aanneming in een verboden terbeschikkingstelling?
 5. Sociale dumping: buitenlandse (transport)aannemers) en de correcte vergoeding: hoe snel wordt een Belgische ondernemer mededader?
 6. Ernstige arbeidsongevallen: de dood op de werkvloer .