Vastgoedinvesteringen in Spanje

Webinar

De verwachting is dat de aankoop van onroerend goed in Spanje opnieuw fors zal aantrekken. In onze dagelijkse praktijk merken we dat heel wat personen in hun enthousiasme vaak ondoordacht te werk gaan en zich niet bewust zijn van de mogelijke risico’s en valkuilen die met zo een aankoop gepaard kunnen gaan.  

Daarnaast stellen we vast dat men zich vaak te laat informeert omtrent de mogelijkheden waardoor mogelijke opportuniteiten vaak niet worden benut.  Naderhand schuiven met onroerend goed wordt dan vaak een heel dure aangelegenheid.

Met dit praktijkgericht seminarie willen wij u door het aankoopproces loodsen en wordt u uitgebreid geïnformeerd welke de valkuilen zijn waar u dient rekening mee te houden bij een eventuele aankoop.  Daarnaast wordt stilgestaan bij de wijze waarop u het onroerend goed kan aankopen en worden de verschillende alternatieven toegelicht.  Dit zowel vanuit het standpunt van de natuurlijke persoon die het onroerend goed wenst aan te kopen voor eigen gebruik als vanuit het standpunt van de investeerder/ondernemer die de aankoop eerder als een investering beschouwt en onmiddellijk of op korte termijn een rendement wenst te genereren.

Deze opleiding overloopt het hele proces van aankoop, verbouwen, bezit en overdracht van Spaans onroerend goed waarbij we vandaag (moment van aankoop) reeds rekening houden met morgen (moment van verkoop of overdracht).

workshop opleiding infotopics

Onder leiding van

Dany De Decker
Partner – Boekhouder-Fiscalist  Baker Tilly 

Programma (9u-13u)

Onroerend goed aankopen in Spanje: mogelijkheden en fiscale optimalisatie 

 • Formaliteiten voorafgaand aan de aankoop van onroerend goed
 • Van het privécontract tot de akte bij de notaris in Spanje : aandachtspunten bij opmaak overeenkomsten / aandachtspunten mbt notariële akte
 • Soorten contracten
 • Registratierechten of BTW
 • Tarieven
 • Overzicht van de kosten die  gepaard gaan  met de aankoop van een onroerend goed zodat u de kostprijs van uw aankoop correct  kan inschatten
 • Rol en  verantwoordelijkheid van de advocaat, notaris en makelaar bij aankoop van onroerend goed
 • De financiering van Spaans onroerend goed ( hypotheekrecht, banken, andere vormen van financiering)
 • Formaliteiten onmiddellijk na de aankoop van het onroerend goed
 • Rol en noodzaak tot benoemen van  fiscaal vertegenwoordiger

BTW-problematiek en onroerend goed

 • Werken in onroerende staat in Spanje
 • Werven als ‘Vaste Inrichting’
 • Wanneer is verlegging van heffing van toepassing ?
 • Kunnen verbouwingswerken genieten van een verlaagd BTW tarief ?
 • Toepassingsvoorwaarden

Fiscale gevolgen in Spanje en in België van het aanhouden van onroerend goed in Spanje

 • Aankoop als privé persoon / Belgische vennootschap / Spaanse vennootschap
 • Wat zijn eventuele voordelen / motieven / overwegingen  bij de keuze van bovenstaande alternatieven ?
 • Welke belastingen zijn verschuldigd bij persoonlijk gebruik of verhuur van het onroerend goed ?
 • Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar als natuurlijke persoon / Belgische vennootschap / Spaanse vennootschap ?
 • Wat zijn de gevolgen van het ter beschikking stellen van onroerend goed door de vennootschap  aan de bedrijfsleider?
 • Hoe worden meerwaarden belast ?
 • Worden inlichtingen uitgewisseld tussen Spanje en België?
 • Wat bij dividenduitkering of vereffening van de vennootschap ?

Overdracht, successie, schenking en vermogenplanning

 • Wat is het toepasselijke Erfrecht?
 • Wat zijn de schenk- en erfbelastingen  en welke regio’s zijn voordelig?
 • Vermogensbelasting
 • Invloed fiscale verdragen
 • Vruchtgebruik-naakte eigendom aankoopstructuur
 • Aankoop via Belgische, Spaanse of andere vennootschap
 • Waardering onroerend goed in de vennootschap en aandelen
 • Risico’s en sancties bij niet-aangifte
 • Verkoop of schenken van  aandelen en fiscale gevolgen
 • Wat met reeds bestaande eigendommen: laten vererven, schenken, verkopen of inbrengen?